Tonstad vannverk

vann1.jpgDet nye vannverket på Tonstad ble satt i drift i 1995 og har siden den gang ikke hatt alvorlige driftsforstyrrelser.

Her kan du sjekke kvaliteten på drikkevannet. Allle analyser blir fortløpende lagt ut på nettet

Hovedvannkilder:

Det tas i dag ut grunnvann fra Lille Bjørnøy som ligger i Sira, nord for Tonstad sentrum.. Brønnene ble etablert i 1991. Det er satt ned 2 stk. borrørsbrønner i løsmasser.

Reserve/ krisevannkilde:

Denne brønnen er plassert i Tonstadområdet og har en kapasitet som er større en hovedvannkilden.

 

 

 

 

Tekniske data Tonstad vannverk
Anleggseier: Sirdal kommune
Forsyningsområde: Hele Tonstadflaten samt Høgåsen og Tonstadli.
Kontaktperson: Enhetsleder Frank Haughom
Driftsoperatører: Kjetel Lindeland / Jan Terje Ovedal
Antall personer som forsynes pr i dag: – ca. 1120 personenheter (PE) – ca. 359 husstander – 332 abonnenter – Ca 910 personer (p) – Fremtidig 1.500 personenheter
Næringsmiddelbedrifter som forsynes: Bakeri
Turistnæring som forsynes: Ousdal Hotel, Sirdalskroa, Krossen spiseri, Tonstadli leirsted..
Institusjoner osv som forsynes: Sirdalsheimen eldrehjem, Tonstad skole, Sirdal videregående skole
Vannforbruk/kapasitet: Dim.vannmengde(Qdim): ca.7,0l/s(25m³/t)
Anbefalt maks. forbruk: ca. 8,3l/s (30m3/t
Middelforbruk i dag: ca.3,4 l/s (12,2m3/t)
Pumpekapasitet pr.pumpe: ca.7,5 l/s (27m3/t) (x 80mVs)
Behandlingskapasitet inntil: ca.15 l/s (54m3/t)
Max. kapasitet på pumper: ca.15 l/s (54m3/t)
Kapasitet på høydebasseng: 230m3
Antall meter vannledning: Ca. 18000 meter
Kommunens krav til driftstrykk: 2,5 – 9,0 kg/cm2
Brannvann: 12 l/s (Brannvannskravet)
Lekkasje: Ut fra lekkasjetest sommeren 2002 og opplysninger hentet fra kommunens overvåkingssystem er det en vannlekkasje på ca. 1,8 l/s. (ca. 51 % i forhold til middel døgnforbruk)

Vannverket har normalt ingen restriksjoner på hagevanning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opplysninger om behandlingsanlegget:

Vannbehandlingsanlegget er plassert i nordlig ende av Tonstad med tilkjørsel fra riksveien mot Øvre-Sirdal. Anlegget ble bygget i 1995, og er godkjent av næringsmiddeltilsynet i 2002. Behandlingsanlegget har automatisk drift. Det er installert overvåkingsanlegg i vannbehandlingsanlegget. Overvåkingsanlegget er integrerert i kommunens fjernovervåkingsystem for VA-anlegg i kommunen. Det er døgnkontinuerlig vaktordning med beskjedvarsling pr.telefon ved driftsforstyrrelser. På anlegget måles kontinuerlig vannmengde (l/s), pH-verdi på råvann og rentvann samt temperatur på råvann. Det foreligger vannprøver både av råvann og nettvann. Nettvannsprøvene blir tatt på to ulike steder. Grunnvannet er surt (pH). Etter lutdosering har pH-verdien i perioden 1999 ? 2001 variert mellom 6,0 – 8,2. Gjennomsnittsverdien er 7,2. Veiledende verdi er 7,5 – 8,5 ogstørste tillatte verdi er 6,5 – 8,5. Det er ikke påvist koliforme eller termokoliforme bakterier siden driftsstart. Fargetallet er lavere enn 5 mg Pt/l, mot største tillatte verdi på 20 mg Pt/l. Konduktiviteten er relativ lav. Den er mer stabil i de nye brønnene enn i den gamle nedlagte brønnen. Turbiditeten er svært lav. Konduktivitet og turbiditet ligger innenfor største tillatte konsentrasjon. I vannbehandlingsanlegget blir vannet tilsatt lut for å heve pH-verdien til ønsket nivå. Det er dessuten installert utstyr slik at klor om ønskelig kan doseres dersom det skulle bli behov for desinfisering av vannet. Hardheten i vannet er et mål på innholdet av jordalkalimetaller (først og fremst kalsium og magnesium) som er løst i vannet, og oppgis i °dH. For akvarium passer det med en hardhet på ca. 5°dH (Tonstad vannverk har meget bløtt vann med en °dH på ca. 0,1).

  • Meget bløtt vann: 0-2°dH
  • Bløtt vann: 2-7°dH
  • Hardt vann: 7-14°dH
  • Meget hardt vann: Over 21°dH

Hardheten i vann blir utregnet ved formelen: °dH = Kalsiuminnholdet/7,2 Vannverket har to trykksoner, en nedre trykksone som forsynes av grunnvannspumper og høydebasseng og en øvre trykksone som forsynes av hydrofor-anlegget i tilknytning til høydebassenget.