Sinnes Vannverk

Sinnes vannverk leverer naturlig renset grunnvann uten andre tilsetningsstoffer enn lut for Ph justering. Vannverket har aldri hatt større driftsforstyrrelser.

Her kan du sjekke kvaliteten på vannet. Alle analyser blir fortløpende lagt ut på nettet

Hovedvannkilder:

Sinnes vannverk Det tas i dag ut grunnvann fra en mindre øy i Sira nord for Sinnesvatnet. Det er satt ned 2 stk. borrørsbrønner i løsmasser.  Det har aldri blitt påvist slike bakterier i prøver fra utpumpet grunnvann.

Reserve/ krisevannkilde:

Fidjeland vannverk nyttes som reserve- / krisevannkilde. Vannverket har 2 stk borrørsbrønner i løsmasser.

Tekniske data Sinnes vannverk

Anleggseier: Sirdal kommune
Forsyningsområde: Strekningen fra Tjørhom til Fidjeland og fra Tjørhomfjell i øst til Flesebekk i vest.
Kontaktperson: Enhetsleder Frank Haughom
Driftsoperatører: Kjetel Lindeland / Jan Terje Ovedal
Antall personer som forsynes pr i dag (3 pe pr hytte / hus): ca. 2736 personenheter (PE) – ca. 157 husstander – 912 abonnenter (hytter og hus)
Næringsmiddelbedrifter som forsynes: Ingen
Turistnæring som forsynes: Sinnes fjellstue, Kvæven kro, Haugen camping/kafeteria og Fidjeland hotell.
Institusjoner osv som forsynes: Sinnes skole, Øvre Sirdal barnehage, Tjørhom
Vannforbruk/kapasitet: Dim.vannmengde(Qdim): ca.7,0l/s(25m³/t)
Anbefalt maks. forbruk: ca.19-22l/s (70 – 80 m3/t, brønner ser ut til å tåle maks utttak på opptil 230 m3/t)
Middelforbruk i dag: ca.3,5 l/s(m3/t)
Pumpekapasitet pr.pumpe: ca.7,0 l/s(m3/t) (x 70mVs)
Behandlingskapasitet inntil: ca.20 l/s(72m3/t)
Max. kapasitet på pumper: ca.14 l/s(50m3/t)
Kapasitet på høydebasseng: 750m3/ 400m3 / 200m3 / 180 m3
Antall meter vannledning: Ca. 33000 meter kommunale ledninger
Kommunens krav til driftstrykk: 2,5 – 9,0 kg/cm2
Brannvann: 12 l/s (Brannvannskravet)
vannmengde produsert 2006: 176000 m3

Vannverket har normalt ingen restriksjoner på hagevanning.

Bekk

Opplysninger om behandlingsanlegget:

Vannbehandlingsanlegget er plassert ved Sira nord for Sinnesvatnet. Anlegget ble bygget i 2003, og er godkjent av næringsmiddeltilsynet i 2004. Behandlingsanlegget har automatisk drift. Det er installert overvåkingsanlegg i vannbehandlingsanlegget. Overvåkingsanlegget er integrerert i kommunens fjernovervåkingsystem for VA-anlegg i kommunen. Det er døgnkontinuerlig vaktordning med SMS varsling pr.telefon ved driftsforstyrrelser. På anlegget måles kontinuerlig vannmengde (l/s), pH-verdi på rentvann samt temperatur på råvann. Det foreligger vannprøver både av råvann og nettvann. Nettvannsprøvene blir tatt på tre ulike steder. Grunnvannet er surt (pH) og man startet vinter 2003/04 opp med lutdosering for å heve pH til ønsket nivå. Det er ikke påvist koliforme eller termokoliforme bakterier siden driftsstart. Fargetallet er lavere enn 2 mg Pt/l, mot største tillatte verdi på 20 mg Pt/l. Konduktivitet og turbiditet ligger godt innenfor største tillatte konsentrasjon. Det er dessuten installert utstyr slik at klor om ønskelig kan doseres dersom det skulle bli behov for desinfisering av vannet. Hardheten i vannet er et mål på innholdet av jordalkalimetaller (først og fremst kalsium og magnesium) som er løst i vannet, og oppgis i °dH. For akvarium passer det med en hardhet på ca. 5°dH (Sinnes vannverk har meget bløtt vann med en °dH på ca. 0,12).

  • Meget bløtt vann: 0-2°dH
  • Bløtt vann: 2-7°dH
  • Hardt vann: 7-14°dH
  • Meget hardt vann: Over 21°dH

Hardheten i vann blir utregnet ved formelen: °dH = Kalsiuminnholdet/7,2

OPPLYSNINGER OM LEDNINGSNETTET:

Ledningsnettet er totalt på ca. 76500 m(inkl. private ledninger) PVC/PE. Vannverket har ulike trykksoner:

  1. Tjørhom(Ukvigldalen høydebasseng)
  2. Solheimsdalen(trykkøkningsstasjon)
  3. Sinnes (Ålsheia høydebasseng)
  4. Myraleite byggefelt(trykkøkningsstasjon)
  5. Fidjeland (trykkreduksjon, høydebasseng og trykkøkning – 6 soner

Link til godkjenningsbevis for Sinnes vannverk