Vann og avløp i Sirdal

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel. Norge er ett av de landene i verden der vi kan drikke «gratis» rent vann rett fra springen. Noen tror nok sikkert at flaskevann er sunnere enn vann fra springen, men vi vil påstå at vannet vi leverer i Sirdal er fullt på høyde med dette i kvalitet og renhet. Tonstad og Sinnes vannverk er godkjente av Mattilsynet. Dette medfører at det stilles strenge krav for vannet helt fra beskyttelse av nærområdet rundt brønnen til ledningsnettet ut til forbrukeren. I tillegg må vannverket sørge for gode driftsrutiner, internkontroll og beredskapsplanlegging. Mange vannverk tilsetter klor eller andre kjemikalier for å forsikre seg om at vannet ikke inneholder bakterier. Dette behøver vi ikke gjøre i Sirdal fordi vannet blir renset på sin vandring gjennom sandforekomstene ned til brønnen. Vi har selvsagt muligheten for å klore vannet dersom en krisesituasjon skulle oppstå. Det finnes to typer vannkilder i naturen. Dette er grunnvann og overflatevann.

Overflatevann

Vann som samler seg i bekker, elver og innsjøer kalles overflatevann. I Norge får ca. 90% av husstandene vann fra overflatekilder. Slike kilder er sårbare for ytre påvirkning fordi de ligger åpent i naturen.

Grunnvann

Grunnvann er vann som fyller hulrom under jordoverflaten. Når det regner filtreres vannet ned i jorden og videre ned i løsmassene som sand, grus og stein. Dette gjør at grunnvann ofte er renere enn overflatevann, fordi det går gjennom en naturlig renseprosess på sin vei ned i jorden.

Etter at vannet er blitt brukt er det også viktig at det forurensede vannet ikke slipper ut i vassdragene og skaper problemer for bademuligheter og dyreliv. Derfor har Sirdal kommune satset stort på å føre alt avløpsvann til et topp moderne renseanlegg felles for hele øvre Sirdal. I tillegg til å være det viktigste næringsmiddelet vi har, gir vannet også andre ressurser til Sirdal. 200 liter vann (som vi regner er dagsforbruket til en person) tappet ved Sinnes vannverk inneholder nok potensiell energi til å holde lys i en 40 watts lyspære i ca. 8 timer. Det tas vannprøver av Tonstad og Sinnes vannverk en gang pr. måned, de mindre vannverkene har redusert prøvetakingsfrekvens.

Renseanlegg

I tillegg til å kunne forsyne med godt vann, er det avgjørende å også kunne rense det brukte vannet slik at det ikke skaper problemer for miljøet. Vi har sårbare resipienter i Sirdal, og det er for det meste dårlige forhold for lokal infiltrasjon i grunnen. Kommunen satser aktivt på å opprettholde et godt miljø selv om det blir foretatt en storstilt hytteutbygging. Et svært moderne renseanlegg besørger rensing av avløpsvannet i øvre Sirdal.

Ved å trykke på de eksterne linkene under, vil du få frem sider med nyttig informasjon om temaene vann og avløp:

IVAR skoleperm

Miljøguide – spennende stoff blant annet om vann og avløp.

VEAS skolesider – her kan du følge avløpsvannet helt fra det skylles ned i toalettet og frem til rensing og utslippsted

Faktaark fra Norsk vann – faktaark om ulike problemstillinger og temaer innenfor vann- og avløpsfeltet, for eksempel bakterier og smittestoffer.

Norsk vann – se videosnutter om vann og avløp.