Våren kommer!

29. mars 2011

Våren har endelig (?) vist seg. Fra 20. – 24. mars var gjennomsnittlig døgntemperatur over 4 grader celsius. Dagtemperaturene var oppe i 10 grader. Grafen under viser temperaturer målt på pumpestasjonen på Haugen i perioden 15.- 29. mars:
Temperaturmåling 15. -29. mars

Torsdag 24. mars gikk våre pumpeanlegg for fullt. P.g.a innlekking var det ikke mulig å pumpe alt avløpsvann til kommunalt renseanlegg. Dette ble løst med å styre overløpene der innlekkingen var størst og i de stasjoner med minst spillvannstilførsel. På pumpestasjonen ved Svartevatn var overløpet frosset, slik at vannet kom ut av selve døren i stasjonen:
Overløp i Svartevatn pumpestasjon 24.03.2011

Ved kommunens hus på Sinnes hadde bekken tatt sine egne veier og fyllte opp kjelleren:
"Karolinehuset" 24.03.2011
Kommunens eiendomsavdeling stod som vanlig på for å lede bekken tilbake i sitt vante leie.

Åpning av nye Tonstad renseanlegg

05. november 2010

Torsdag 04. november var det offisiell åpning av nye Tonstad renseanlegg. Det nye anlegget er lokalisert ved Ålevika. Det gamle renseanlegget er bygget om til en pumpestasjon, som ligger nede ved Stronna. Kloakken fra Stronna blir pumpet bort til det nye renseanlegget.
Anlegget i Ålevika er dimensjonert for å rense kloakken for 1700 personekvialenter. Pr. i dag er det 331 husstander tilkoblet anlegget på Tonstad, dvs. omtrent 1100-1200 personekvialenter. I renseanlegget blir avløpet renset gjennom silskrue, sandfang og kjemisk felling. Etter slamavskilling i sedimenteringsbasseng blir slammet samlet i slamtank av 50m3. Når denne er full blir slammet avvannet i egen avvanningsskrue. ”Tørt” slam kjøres til Erikstemmen i container.

Under åpningen ønsket ordføreren de 30 gjestene velkommen. Etter velkomsttalen satte ordføreren ordet over til enhetsleder Frank Haughom. Haughom sa at det lenge hadde vært pratet om et nytt renseanlegg på Tonstad. Det gamle renseanlegget var det eldste i Vest-Agder og det var knyttet luktulemper i området ved Stronna som følge av dette.
Prosjektleder Sven Morten Klungland fra kommunen gav entrepenørene mye skryt for arbeidet de hadde gjort, og tilførte at alle i kommunen er stolte av det nye renseanlegget.

Nye Tonstad renseanleggDriftsoperatør Kjetel Lindeland filmet åpningenJan Terje Ovedal lurer på om han skal smake på avløpsvannet.LuktfjerningRenset avløpsvannInne i renseanlegget

(Artikkelen er skrevet/redigert av Fredrik Haughom som i perioden 03-05. november har hatt arbeidsutplassering hos Teknisk drift).

Nye Tonstad renseanlegg

12. oktober 2010

Sirdal kommune har siden sommeren 2009 oppført nytt renseanlegg langs fylkesvei 901 på Finsnes på Tonstad. Renseanlegget med tilhørende pumpestasjon er nå satt i prøvedrift. Offisiell åpning av anlegget blir 04.11.2010 kl 10:00. Publikum er velkommen!

Nedenfor følger bilder fra byggeperioden:

Utgraving av byggegrop 03.04.2009Forskaling av sedimenteringsbasseng 18.05.09

Utvendig anlegg 17.08.09Ledningstrase Ålevika 08.06.10

Tonstad renseanlegg 31.05.10Kjetel Lindeland i aksjon 17.08.10

Vannlekkasje i kjeller 22.09.10Nye Tonstad renseanlegg

3D-tegning av bygg med rørgjennomføringer3D-tegning av 1. etasje sett ovenfra

3D kjeller3D Slamavvanner

Søknadsskjema og veiledning for søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

19. oktober 2009

Ved søknad om etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann i.h.t forurensingsforskriftens kapittel 12, skal skjemaet under benyttes. I tillegg gjelder bestemmelser for utslippssøknader fastsatt i Sirdal kommunes sanitærreglement.
Søknadsskjemaet gjelder for utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende med utslipp mindre enn 50 pe. Alle punkter i søknadsskjemaet skal være fylt ut og alle relevante vedlegg til søknaden må være på plass for behandling av søknaden. Se forøvrig veiledning til utfylling av skjemaet.

Søknadsskjema utslipp

Veiledning utslipp

Ousdal vannverk: oppheving av kokepåbud

28. september 2009

Vannet er nå prøvetatt og fri for bakterier; kokepåbudet er opphevet. Kommunens servicetorg forsøker å ta telefonisk kontakt med den enkelte abonnent i løpet av dagen.

Spylebilen fra Sørlandets brønnboring

Spylebilen fra Sørlandets brønnboring

Trykking av brønnene fungerte bra. Etter operasjonen har brønnene gitt mer vann, slik at høydebassenget klarer å magasinere nok vann pr. døgn.

Vi ber samtidig alle abonnenter være observante overfor tilkoblede stikkledninger til hus som er ute av bruk, driftsbygninger o.l. Vannforsyningen i området er meget sårbar for lekkasjer. Boliger som ikke er i bruk skal kobles fra kommunalt nett. Dvs at stikkledningen må graves opp, kappes og tettes i tilkoblingspunktet til hovedledningen